Yhteistyö

Suomessa fysioterapeuttinen kuntoutus on siirtymässä kehokeskeisestä fysioterapiasta kokonaisvaltaiseen terapiamalliin, jota psykofyysinen fysioterapia edustaa. Kehokeskeisessä fysioterapiassa ollaan siirtymässä kansainvälisen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden luokituksen (ICF) käyttöön, joka kuvaa miten sairauden ja vamman vaikutukset näkyvät kokonaisvaltaisesti yksilön elämässä. ICF- luokitus ymmärtää toimintakyvyn ja toimintarajoitteet moniulotteisena, vuorovaikutuksellisena ja dynaamisena tilana, joka koostuu terveydentilan sekä yksilön ja ympäristötekijöiden yhteisvaikutuksesta. Psykofyysinen fysioterapia myötäilee ICF- luokitusta. Asiakas nähdään ja kohdataan kokonaisuutena, omassa ympäristössään elävänä vaikuttajana.

Yritykseni visio on tuottaa psykofyysisen fysioterapian palveluita Pohjois-Karjalan alueella. Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapian erikoisala, jonka tavoitteena on kokonaisvaltainen toimintakyvyn edistäminen. Kuntoutuksessa opitaan ja omaksutaan hyvässä vuorovaikutuksessa uusia keinoja oman elämän, sekä mahdollisten elämää haittaavien oireiden, hallintaan ja hyväksyntään. Psykofyysisen fysioterapian perustana on psykofyysinen, eli ihmisen kokonaisvaltaisuutta korostava ihmiskäsitys. Keskeistä asiakkaiden kanssa työskentelyssä on ymmärrys siitä, että keho ja mieli muodostavat kokonaisuuden ja ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Kehon tuntemukset vaikuttavat mieleen, toisaalta tunteet ja ajatukset heijastuvat liikkumiseen ja kokemukseen omasta kehosta.

Psykofyysinen fysioterapia on kustannustehokasta. Terapiassa ei ole tarkoituksenmukaista pureutua vallitsevaan oireeseen tai taudinkuvaan, vaan etsiä voimavaroja ja uusia keinoja elämän hallintaan vallitsevasta oireesta huolimatta. Kuntoutuksen avulla asiakas oppii aistimaan omaa kehoaan ja sen reaktioita, sekä saavuttaa turvallisemman ja varmemman kontaktin itseensä. Oppiminen kuntoutuksessa tapahtuu turvallisessa vuorovaikutuksessa kuntoutujan omien oivallusten kautta, joka mahdollistaa itsetuntemuksen vahvistumisen. Tämän myötä kuntoutuja pystyy rentoutumaan, nauttimaan omasta tasapainoisesta kehostaan sekä löytämään uusia vuorovaikutustaitoja ja itseilmaisun taitoja. Psykofyysisessä fysioterapiassa on merkittävintä kuntoutujan itse kokema muutos ja kasvukehitys kohti oman elämänsä hallintaa.

Psykofyysistä fysioterapiaa voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäterapiana. Terapiassa korostuu asiakkaan ja terapeutin välinen yhteistyö ja vuorovaikutus. Asiakasta kannustetaan ja tuetaan ottamaan enenevässä määrin vastuuta omasta kuntoutumisestaan. Psykofyysinen fysioterapia voidaan toteuttaa itsenäisenä kokonaisuutena. Kuitenkin mahdollinen keskusteluterapia palvelun rinnalla on hyväksi, jolloin kuntoutujalla on mahdollisuus puhua terapiassa esiin nousevista asioista ja itsessään tapahtuvasta muutoksesta.

 

Kuntoutujia psykofyysisessä fysioterapiassa ovat:

Lapset

(0-12 vuotta):

» käytöshäiriöiset

» aistiyliherkät

» keskittymishäiriöiset

» psykiatriset

» traumatisoituneet

» traumaperäiset maahanmuuttajat

» vammaiset

» vaikeavammaiset

Nuoret

(12-18 vuotta):

» käytöshäiriöiset

» keskittymishäiriöiset

» stressioireiset

» unihäiriöiset

» syömishäiriöiset

» itsetuhoiset

» psykiatriset

» traumatisoituneet

» päihdekuntoutujat

» traumaperäiset maahanmuuttajat

» vammaiset

» vaikeavammaiset

Aikuiset

(18-55 vuotta):

» psykiatriset

» stressioireiset

» uupumusta tai työuupumusta sairastavat

» unihäiriöiset

» kipupotilaat

» obeesit

» päihdekuntoutujat

» traumaperäiset maahanmuuttajat

» vammaiset

» vaikeavammaiset

Geriatriset

(55- vuotta-):

» muistisairaat

» aggressiiviset

» inaktiiviset

» unihäiriöiset

» kipupotilaat

» päihdekuntoutujat

» traumaperäiset maahanmuuttajat

» vammaiset

» vaikeavammaiset

Ota yhteyttä, niin kartoitetaan teidän palvelun tarpeenne.